Odia Mother Father Quotes

Best Quotes on Father & Mother Odia Mother Father Quotes 1 ମା ଜଣେ ଭଲ ଭଉଣୀ ଓ ଭଲ ସାଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ, ମା ସମସ୍ତଙ୍କର ଜାଗା ନେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ…