Shree Jagannath

Sri Jagannatha Astakam

KadAchit kALindI taTa bipina sangIta-karabo
MudAbhIrI nArI badana-kamaLa swAda-madhupa
RamA, sambhurbrahmA surapati ganeshArchita pado
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |1|

Bhuje sabye beNum shirasi shikhipuchham kaTi taTe
DukuLam netrAnte sahachara kaTAkhyam bidadhate
SadA shrImad brundabana basati liLA parichayo
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |2|

Mahodadhi tire kanakaruchire nILashikhre
Basan prAsAdAnte sahaja baLabhadreNa baLinAm
SubhadrA madhyansta sakaLa surasebA basarado
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |3|

KrupA pArAbAra saJaLa jaLadoushreNI ruchiro
RamAbANi rAma sphuradmaLa padmekhYaNa
mukhah
Surendrei-rArAdhyah shrutigaNa shikhA gIta charito
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |4|

RathA ruDho gachhan pathi miLita bhudeba paTalei
stuti prAdurbhAbam pratipade mupA-karnya sadayah
dayA sindhur bandhu sakaLa jagatam sindhu sutAyA
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |5|

Parambrahma piDah kubaLaya daLotphulla nayano
nibAsee niLAdrou nihita charaNo-nanta shirasi
rasAnando rAdhA sarasa bapuralingana sukho
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |6|

Nabei prArthyam rAjyam na cha kanakamANikya
bibhabam
na JAche-ham ramyam nikhiLa janakamyam
barabadhum
sadA kALe kALe pramatha patino gitacharito
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |7|

Haratwam samsAram drutataramasAram surapate
haratwam pApAnAm bitatimaparAm JAdabapate
aho dInonAthe nihita charaNo-nishitapadam
Jagannathah swAmi nayana-pathagAmI bhabatume |8|

Comments

comments

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Back to top button
X