Odia Viral

୨୦୧୯ ମସିହାର ଦ୍ୱିତୀୟ ମାସ ଫ୍ରେବୁଆରି ମାସ ପ୍ରତୋକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ପାଇଁ ନିଶ୍ଚୟ କିଛି ସ୍ବତନ୍ତ୍ର I କାରଣ ଏହି ଫ୍ରେବୁଆରି ମାସରୁ ସାରା ଦେଶରେ ୭ଟି…