Other Culture Info

Bada Odiya (Established by Jagannath Das).

Avadhuta (Mati mandap Sahi).

Satalahari (Gourabata Sahi, near the sea shore).

Mangu (Kalikadevi Sahi).

Dampada, Darpani, Dhumsar, Aull, Katki, Khandapada, Keonjhar, Surangi and Jeypore Maths etc.

Kalitilak (Markandeswar Sahi).

Sonar Gauranga (Kundheibenta Sahi).

Kabir, Nanak Choura (Bali Sahi).

Back to top button
X